01MAB3

News

 • Aktuálně jsou vyhlášeny termíny všech zápočtových písemek a zkoušek z předmětu. Jejich forma ani termín nejsou závislé na aktuálním stupni PES: Detaily naleznete v příslušné vyhlášce. Pokud nebude cizincům umožněn vstup na území ČR, budou ještě vypsány třetí termíny všech zápočtových testů. Zkoušky z předmětu budou v omezené míře probíhat i během letního semestru.
 • Statistika úspěšnosti v předmětu 01MAB3 zde
 • Zde naleznete ukázku tzv. zkouškových roztřelů, jimiž je zahajována ústní zkouška z předmětu. Rozstřel testuje znalost elementárních pojmů a vět (s důkazy) s důrazem na jejich správné pochopení. Student musí mít pro postup do další části zkoušky 7 úloh (z celkových devíti) rámcově správně. Mezi správně vyřešenými úlohami musejí být úlohy č. 1 a 2, které testují znalost důkazů vět. Ve druhé části student losuje jednu z otázek 1-26 (viz soupis otázek) a jejich řešení podrobně diskutuje se zkoušejícím.
 • k předmětu jsou k dispozici nová skripta: M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • YOUTUBE verze přednášek jsou k nahlédnutí zde
 • nové pojmy uspořádaného vektorového spektra bilineární/kvadratické formy a kanonické matice jsou definovány zde
 • ke stažení: tabulka maclaurinovských řad elementárních analytických funkcí ke stažení zde
 • Pozor: starší verze skript neobsahují veškerou probíranou látku
 • zkoušky z předmětu 01MAB3 budou ukončeny 8/7/2021. Po tomto datu již žádné (ani individuální) termíny vypsány nebudou!

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01MAB3 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAB2 (nebo 01MAA2) - absolvování zkoušky z  01MAB2 (nebo 01MAA2) je kontrolováno v indexu studenta před zahájením zkoušky
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB3 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011 + Dodatky a korekce
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • B. Budínský a J. Charvát: Matematika I, SNTL/Alfa, Praha 1987
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.