01MMD

Headline & News

Zápočty a zkoušky

  • zápočet z předmětu se uděluje za úspěšnou obhajobu seminárního úkolu a za aktivitu při nekontaktních cvičeních
  • za seminární práci lze získat v případě jejího kvalitního zpracování a po zapracování připomínek cvičící až 5 bodů
  • na cvičeních lze získávat také bonusové body např. za správné řešení dílčích otázek
  • body za seminární práci a bonusové body se pak připočítavají do hodnocení zkouškové písemky
  • jeden student může touto formou získat maximálně 6 bodů
  • Zkouška probíhá ve dvou fázích: 1) písemná zkouška a 2) ústní pohovor konaný v jiný den.
  • Maximální bodový zisk za zkouškovou písemku je 50 bodů. Písemná část se považuje za úspěšně složenou, získal-li student alespoň 25 bodů. Celková známka za písemnou část zkoušky se určuje podle standardní klasifikační stupnice ČVUT, tj. např. hodnocení C se přiděluje za bodový zisk z polouzavřeného intervalu [35,40),  
  • Celková známka se stanovuje jako optimistický průměr mezi hodnocením písemné a ústní části zkoušky.
  • na zkoušky se registrujte výhradně přes komponentu KOS

 

 

Literatura k předmětu

.